Склад кафедри

Прохорова Вікторія Володимирівна

Посада:Завідувач кафедри економіки та менеджменту
Освіта, кваліфікація:Харківський державний економічний університет 1996р., спеціальність менеджмент у виробничій сфері, кваліфікація: інженер-економіст.
Доктор економічних наук, спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), професор кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, тема дисертації «Управління економічним розвитком авіапідприємств»
Науковий ступінь:Доктор економічних наук
Наукове звання:Професор
Посилання на Google Академія — Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?user=wqh2-8IAAAAJ&hl=ru
Посилання на ORCID:0000-0003-2552-2131
Наукові інтереси:Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств, реноваційні методи розвитку, управління фінансовою санацією
Дисципліни:Управління проєктами, Створення власного бізнесу, Глобальна економіка
Найбільш вагомі публікації:1.Безуглая Ю. Є., Прохорова В.В. Оптимізація руху грошових коштів підприємства на основі факторингу// Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. — №10 (172). – 2015. –С. 452-457.
Ус Ю. В., Безугла Ю. Є., Прохорова В.В Machinery enterprises financial management organizational and methodological support (Організаційно-методичне забезпечення фінансового управління машинобудівними підприємствами)// Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. — №11 (173). – 2015. –С. 199-205.
V. Prokhorova, O.Davydova Organization al basis for the introduction of safety systems in the establishments of hotel and restaurant economy (Организационная основа для введения безопасных систем в учреждениях отельно- ресторана бизнеса) EuropeanJournalofScientificResearch, 2016, № 1 (13), (January-June). Volume II. “ParisUniversityPress”, 2016. — 904 p.- С.749-758.
Прохорова В.В., Давидова О.Ю. Методологія процесу формування інноваційного управління розвитком підприємств Науковий журнал БІЗНЕС ІНФОРМ, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку, № 12, 2017, — С. 210-214.
Прохорова В. Система управління промисловими підприємствами: інноваційні напрями формування / Науковий журнал «Бізнес-інформ»№8, 2019, С.45-50.
Ю. Е. Безугла, Ю.В. Ус,Прохорова В.В. Алгоритм оптимізації напрямів впливу факторів ризику на систему управління фінансовим потенціалом машинобудівних підприємств (The optimization algorithm for the directions of influence of risk factors on the system that manages the potential of machine-building enterprises) // Восточно-Европейский журнал передовых технологий .- 4/1 ( 94 ),- 2018,- С.6-13.
В. Прохорова, В. Проценко, Г. Абуселідзе,С. Мушникова, Ю. Ус Safety of industrial enterprises development: evaluationof innovative and investment component(Безпека розвитку промисловогопідприємства: оцінка інноваційно-інвестиційної складової) / Редакція журналу «Науковий вісник НГУ»,Національний технічний університет»Дніпровська політехніка», Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2019, № 5, p.131-137.
N. Shibaeva1, T. Baban1, V. Prokhorova2, O. Karlova2, O. Girzheva3, M. Krutko4 Methodological bases of estimating the efficiency of organizational and economic mechanism of regulatory policy in agriculture (Методологічні основи оцінки ефективності організаційного- економічного механізму регуляторної політики в сільському господарстві) / Global Journal of Environmental Science and Management (GJESM)http://www.gjesm.net
Viktoriia Prokhorova, Nadiia Reznik, Olena Bozhanova, Krystyna Slastianykova Technology transfer as a prerequisite of innovative development of enterprises (Трансфер технологій як передумова інноваційного розвитку підприємств ) / https://www.shs-conferences.org/ http://mt.kart.edu.ua/uk-UA/participation-conditions-ua/vumogu-matec-ua
10.Прохорова В. В., Чобіток В. І. Controlling inairline enterprises management system (Контролінг в системі управління авіапідприємствами) Вісник національного авіаційного університету, Том 66 (1), №1 2016, С.70-75.

Єльникова Галина Василівна

Посада:професор
Освіта, кваліфікація:ХГПІ ім. Г.С.Сковороди
Науковий ступінь:доктор педагогічних наук
Вчене звання:професор
Посилання на Google Академія — Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=4rhMUtsAAAAJ&hl=ru
Посилання на ORCID:https://orcid.org/0000-0001-6677-4568
Наукові інтереси:Адаптивне управління соціально-педагогічними  і соціально-економічними системами
Дисципліни:Теорія і організація наукових досліджень, Бізнес-комунікації, Управлінський аналіз, Управлінське рішення, Основи підприємницької діяльності. Європейська інтеграція, Критичне мислення
Найбільш вагомі публікаціїНаукові видання:
1. Управління розвитком персоналу промислового підприємства з використанням кваліметричної оцінки. Адаптаційно-інформаційні механізми управління інноваційними процесами в економіці: колективна монографія за ред.. д.е.н., проф. Прохорової В.В. Х. Видавництво Іванченка І.С., 2019. С. 131−140. (302 с.)
2. Наукові основи розроблення кваліметричної моделі адаптивного управління професійною (професійно-технічною) освітою в регіоні /Г. В. Єльникова // Імідж сучасного педагога. – 2019. − № 5 (188). – С. 17-24.
DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-17-24
3. HalynaYelnykova Adaptive technology development algorithm /HalynaYelnykova, Olha Yeromenko // Educaţia-Plus journal Plus education Volume XXV, number 2/ 2019, рр. 213-220
DOI: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068-1151 Vol XXV, No. 2/2019,pp. 213-220 
https://uav.ro/jour/index.php/jpe/issue/view/83
4. Halyna Yelnykova, Liudmyla Shtefan, Victoria Kowalska, Yаna Malykhina Innovative technologies of development of engineering and pedagogical. /R&E-SOURCE https://journal.ph-noe.ac.at -Online Journal for Research and Education- Special Issue 17, — Dec. 2019, ISSN 2313-1640S17
5. Організаційна культура підприємства     //Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Економіка» – 2017. − № 2 (4). – [Електронний ресурс]. − Режим доступу до ресурсу: http://am.eor.by/index.  php/gallery/120-vipusk-2-4-2017/.
Навчально-методичні комплекси:
6. Корпоративне управління: Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) та 281 Публічне управління та адміністрування / упорядн. Єльникова Г.В., Кірʼян О.І. − Харків: Укр. інж.-пед. акад., 2017. − 88с.
7. Менеджмент організацій: Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) та 281 Публічне управління та адміністрування / упорядн. Єльникова Г.В. − Харків: Укр. інж.-пед. акад., 2017. − 88с.
8. Методологія та основи наукових досліджень: Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 073 Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування) та 281 Публічне управління та адміністрування / упорядн. Єльникова Г.В. − Харків: Укр. інж.-пед. акад., 2017. − 88с.
Оформлені свідоцтва про реєстрацію авторського права для зазначених наукових творів:
9. «Технологія створення кваліметричних моделей для проведення різних видів моніторингу в закладах загальної середньої і професійної освіти» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 85573);
10. «Методика адаптивного управління соціально-педагогічними системами» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 84326);

Карлова Олена Анатоліївна

Посада:Професор
Освіта, кваліфікація:Вища, інженер-економіст
Науковий ступінь:Доктор економічних наук
Наукове звання:Професор
Посилання на Google Академія — Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=Ti54vW8AAAAJ&hl=ru
Посилання на ORCID:http://orcid.org/0000-0002-5506-4154
Наукові інтереси:Сталий розвиток; менеджмент у виробничій та невиробничій сфері; розвиток та функціонування організацій; адміністрування; економіка підприємств, логістика.
Дисципліни:Менеджмент організацій, Корпоративне управління, Менеджмент підприємств галузі, Управління ризиками, Логістика, Управління витратами, Бізнес-планування
Найбільш вагомі публікації:Технології виробництва в міському господарстві – навчальний посібник з грифом МОН, 2005 р.;
Організація виробництва на підприємствах міського господарства – навчальний посібник з грифом МОН, 2006 р.;
Основи менеджменту – навчальний посібник з грифом МОН, 2008 р.;
Менеджмент міського господарства –навчальний посібник з грифом МОН, 2009 р.;
Теорія і практика розвитку інфраструктури міста – монографія, 2010 р.;
Соціально-економічні складові функціонування міського комплексу (теорія і практика) – монографія, 2011 р.;
Менеджмент і адміністрування систем життєзабезпечення міст –підручник, 2015 р.;
Основи менеджменту та маркетингу – підручник, 2017 р.
Відмічена в 2014 р. в книзі «Науковці України – еліта держави» http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued3&id=1157

Чобіток Вікторія Іванівна

Посада:Професор кафедри економіки та менеджменту
Освіта, кваліфікація:Українська інженерно-педагогічна академія, 2003 р., магістр за спеціальністю «Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент», кваліфікація інженер-педагог-дослідник;
Українська інженерно-педагогічна академія, 2003 р.,
магістр за спеціальністю «Менеджмент», освітня програма «Управління навчальним закладом», кваліфікація керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).
Науковий ступінь:Доктор економічних наук
Наукове звання:Професор
Посилання на Google Академія — Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=0p8tTgUAAAAJ
Посилання на ORCID:0000-0002-5272-388X
Наукові інтереси:Потенціал підприємства, конкурентоспроможність, інтелектуалізація управління, холістичний розвиток підприємств
Дисципліни:Економіка підприємства, Управління ресурсами, Потенціал і розвиток підприємств,
Найбільш вагомі публікації:Чобіток В. І. Інтелектуалізація управління холістичним розвитком підприємств: категоріальний силогізм. Бізнес – інформ. 2020. №2. C. 463–472.
Чобіток В. І. Методичні аспекти забезпечення управління холістичним розвитком підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 69. С.181-192.
Чобіток В. І. Методологія наукового пізнання як основа інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств. Проблеми економіки. 2020. №1. (43). С.234-240.
Чобіток В. І. Синектичний підхід до інтелектуалізації управління холістичним розвитком підприємств. Економічний вісник, Національного гірничого університет. 2020. №1 (69). С. 145-151.
Чобіток В. І. Стратегічно-цільовий комплекс інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств. Бізнес – інформ. 2020. №3. C. 423–430.
Чобіток В. І. Архетипика системи управління як основа холістичного розвитку підприємств. Бізнес – інформ. 2020. №4. C. 486–497.
Чобіток В. І. Об’єктивні передумови еволюційної трансформації системи управління як підґрунтя холістичного розвитку підприємств. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. 2020. № 1 (143). С. 108-118.
Чобіток В. І. Вплив ризиків на процес інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування. Бізнес – інформ. 2020. №5. C. 451–457.
Чобіток В. І. Оцінка рівня розвитку промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування: науково-практичні аспекти. Проблеми економіки. 2020. №2. С. 312-324.
Чобіток В. І. Концептуальні основи щодо інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування. Економічний вісник Національного гірничого університету — №2 (70) — 2020. — С. 151-157.

Безугла Юлія Євгеніївна

Посада:доцент
Освіта, кваліфікація:Вища, магістр з фінансів
Науковий ступінь:Кандидат економічних наук
Наукове звання:доцент
Посилання на Google Академія — Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=d9tvD6MAAAAJ&hl=uk
Посилання на ORCID:0000-0001-5885-607X
Наукові інтереси:Адаптивно-реноваційний розвиток підприємств, антикризове та стратегічне управління підприємств
Дисципліни:Стратегічне управління та інноваційний розвиток підприємства, фінанси підприємства, економіка та організація інноваційної діяльності
Найбільш вагомі публікації:Безугла Ю.Є. Сценарії розвитку економічної діяльності підприємств //Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 8 (170). – С. 402-408.
Prokhorova V.V., Us J.V., Bezuhla J.Y. Organizational and methodical support for financial management at machine-building enterprises// Actual Problems of Economics. – 2015. – № 11(173). – P. 199-205.
Prokhorova V.V. Bezuhla J.Y.Forming management impacts in aviation companies economic development administration system //Proceedings of the National Aviation University. – 2016. – N 2(67). – P. 100–106.
Bezuhla J.Y , Klemparsky M.M, Kosareva I.P. Strategic influence of external sphere on machine-building enterprises activity// Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2018. – Vol. 1, No 24. – P.374-382

Дуднєва Юлія Ернстівна

Посада:доцент
Освіта, кваліфікація:Закінчила Харківський інженерно-економічний інститут, спеціальність «Економіка та організація машинобудівної промисловості», кваліфікація «інженер- економіст»
Науковий ступінь:Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями (промисловість)»
Наукове звання:доцент
Посилання на Google Академія — Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=7FnBq2cAAAAJ&hl=uk
Посилання на ORCID:ORCIDiD: 0000-0002-4786-7213
Наукові інтереси:Стандартизація ризик-менеджменту, методологічні засади контролінгу
Дисципліни:Стратегічний менеджмент, контролінг, само менеджмент, теорія організації
Найбільш вагомі публікації:1) Ризик-менеджмент: інтегрований підхід до організації. Економіка та суспільство. 2019. № 20. С. 229-236. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/20_ukr/31.pdf
DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2019-20-31
2) Сучасний інструментарій стратегічного контролінгу в управлінні промисловими підприємствами / Ю.Е.Дуднєва, О.І.Кір’ян // Економіка та право. — 2018. — № 1 (49). С. 136-142 . http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/231
3) Стратегічне управління клієнтоорієнтованістю організацій сфери послуг [Електронний ресурс] / Дуднєва Ю.Е., Гусаров О.О., Обидєннова Т.С. // Інфраструктура ринку. – 2019. — № 29. — С. 170–177. Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/9.pdf
4) Стратегічне управління іміджем організації сфери послуг / Ю.Е.Дуднєва // Актуальные научные исследования в современном мире: Сборник научных трудов — Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 4 (24). Ч. 5. – с. 12-15.
5) Перспективи застосування стандарту ISO 3100:2009 при побудові корпоративних систем ризик-менеджменту / Ю.Е.Дуднєва // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. — Вип. 149: Економічні науки. — Харків: ХНТУСГ. — 2014. — С. 137-142.
6) Проблеми та перспективи розвитку державного управління [Текст монографії]: / Домбровська С.М., Гусаров О.О., Дуднєва Ю.Е.; УІПА – Харків: 2014.– 172 с.

Кір’ян Олена Іванівна

Посада:Доцент кафедри економіки та менеджменту
Освіта, кваліфікація:Вища, кваліфікація: інженер-економіст
Науковий ступінь:Кандидат економічних наук
Наукове звання:Доцент
Посилання на Google Академія — Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=0pIpRygAAAAJ&hl=ru
Посилання на ORCID:https://orcid.org/0000-0002-1357-0497
Наукові інтереси:Персонал, поведінка людини, тайм-менеджмент
Дисципліни:Вступ до фаху, Державне та регіональне управління, Корпоративне управління, Менеджмент персоналу, Організаційна поведінка, Організація виробництва і менеджмент, Організація діяльності підприємств, Технології антикризового управління, Управління змінами, Управління персоналом
Найбільш вагомі публікації:Кір’ян О.І. Управління соціально-трудовими відносинами як запорука прибутковості підприємства та територіальної громади / О.І. Кір’ян // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 48. – Черкаси, 2018. — С. 98-106 http://zbirecon.com/uk/о-і-кірян-управління-соціально-труд/ або http://zbirecon.com/wp-content/uploads/2018/03/98-106_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD.pdf
Дуднєва Ю.Е. Сучасний інструментарій стратегічного контролінгу в управлінні промисловими підприємствами / Ю.Е.Дуднєва, О.І. Кір’ян // Економіка та право. Серія: Проблеми управління підприємством. — 2018. — № 1 (49). С. 94-100.
Кір’ян О.І. Розвиток персоналу в умовах дефіциту часу та коштів при його супротиві змінам / Ю.Е.Дуднєва, О.І. Кір’ян // «Глобальні та національні проблеми економіки». — Випуску №23. Червень 2018 р., Миколаїв, 2018. (прийнято редакцією до публікації)
Кір’ян О. І. Позитивний взаємовплив учасників зовнішнього конкурентного середовища // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство – Випуск 12, частина 1 • 2017. – С. 124-127
5 Кір’ян О. І. Система оплати праці як фактор підвищення ефективності діяльності персоналу / О. І. Кір’ян О. І., О. С. Пархоменко, Н. О. Тихоненко // Електронне наукове видання «Адаптивне управління: теорія і практика». – Серія «Економіка». –2017. – Вип. 2 (4). – 13 с. Режим доступу: http://am.eor.by/index.php/gallery/120-vipusk-2-4-2017
Кір’ян О. І. Загальна характеристика вітчизняного конкурентного ринку транспортних послуг // Вісник Національного технічного університету, Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. — № 33- С. 3-13 (209 с.) http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpitp_2014_33_3
GREEN LOGISTICS’ DIRECTIONS IN THE SYSTEM OF URBAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT./ International Journal of Applied Business and Economic Research — URL: http://serialsjournals.com/journal-detail.php?journals_id=22
Кір’ян О.І. Діяльність персоналу сфери обслуговуваня як чинник інвестиційного клімату регіону / О.І. Кір’ян // Стратегії та політики розвитку територій: міжнародні, національні, регіональні та локальні виклики : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 р., Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 100-102 (156 с.)

Обидєннова Тетяна Сергіївна

Посада:Доцент кафедри економіки та менеджменту
Освіта, кваліфікація:2007 р. спец. «Менеджмент організацій», кваліфікація – магістр з менеджменту організацій.
2012 р. спец. «Управління навчальним закладом», кваліфікація – керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).
2019 р. спец. «Освітні, педагогічні науки», кваліфікація – педагогічний та науково-педагогічний працівник закладів освіти.
Науковий ступінь:Кандидат економічних наук за спеціальністю 8.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Наукове звання:Доцент кафедри менеджменту
Посилання на Google Академія — Google ScholarGoogle Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=IJXbxmEAAAAJ&hl=ru
Посилання на ORCID:ORCID ID: 0000-0002-5548-3906
Наукові інтереси:Управління підприємствами,антикризове управління, структурні перетворення
Дисципліни:«Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Антикризове управління», «Маркетинговий менеджмент», «Маркетинг у сфері послуг», «Проєктний менеджмент», «Ризик менеджмент», «Економічна теорія та макроекономіка»
Найбільш вагомі публікації:Обидєннова Т.С., Дуднєва Ю.Е. Формування механізму проведення організаційних змін на сучасних підприємствах /Інноваційні платформи управління економічними процесами в умовах цифровізації економіки : колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В. В. – Х.: Видавництво Іванченка І. С., 2020. — с 293.
Viktoriia Chobitok, Tetiana Obydiennova, Alina Fandieieva and Anna Cherniaieva. Formation of economic information resources as a basis for raising the level of development of enterprises. SHS Web of Conferences. Volume 67 (2019). Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019), Kharkiv, Ukraine, June 6-8, 2019. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706010
Viktoriia Chobitok, Tetiana Obydiennova, Yulia Us, Tetiana Demyanenko, Olena Skoromna. Formation of the Information Resource Management System of Enterprises Under the New Digital Economy. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8, Issue 3C, November 2019. DOI:10.35940/ijrte.C1043.1183C19
Viktoriia Chobitok, Tetiana Obydiennova, Yulia Us, Tetiana Demyanenko, Olena Skoromna. The Information Management of Business Enterprises Development Under The New Digitalised Economy. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 8s, (2020), pp. 2337-2343 (International Scientific and Practical Conference, Digitalization of Agrarian Management (ISPCDAM-2019) | 29th-30th November 2019 | Kyiv, Ukraine) http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/14708
Обидєннова Т. С., Антипцева О. Ю., Дуднєва Ю. Е. Вплив ресурсного забезпечення підприємств на проведення антикризових заходів. Modern Economics. 2019. № 14(2019). С. 200-205. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V14(2019)-31.
Алгоритм формування управлінського рішення щодо структурних перетворень / Т. С. Обидєннова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2017. — Вип. 185. — С. 305-313.
Інноваційні підходи до управління державною безпекою в екологічній сфері / Т.С.Обидєннова // Екологічна безпека держави: державно-управлінський вимір : монографія / В.А. Андронов, С.М. Добровська, В.Г. Ковальчук, О.І. Крюков та ін. – Х. : НУЦЗУ, 2016. – с. 169-188.
Використання моделей та методів для формування та прийняття ефективних управлінських рішень / Т.С. Обидєннова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2016. — Вип. 172. – С. 147-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2016_172_18.
Прохорова В .В., Ус Ю.В., Обидєннова Т.С. Управління структурними перетвореннями підприємств на основі ресурсно-функціонального підходу [Текст монографії]: / В.В. Прохорова, Ю.В. Ус, Т.С. Обидєннова – Харків: Видавництво «Смугаста типографія», 2016. – 185 с.
Формування механізму управління організаційними змінами на промислових підприємствах / Т.С.Обидєннова // Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки[Текст монографії]: Колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Харків: «Смугаста типографія», 2016. — с. 319-327.

Федорова Юлія Володимирівна

Посада:Доцент
Освіта, кваліфікація:Магістр, диплом інженера-педагога за фахом «Професійне навчання. Економіка підприємства, менеджмент, маркетинг». Українська інженерно-педагогічна академія (Харків)
Магістр, диплом професіонала в інтелектуальної власності за фахом «Інтелектуальна власність» з відзнакою. Українська інженерно-педагогічна академія (Харків)
Науковий ступінь:Кандидат економічних наук
Наукове звання:Доцент
Посилання на Google Академія — Google Scholarhttps://scholar.google.ru/citations?user=g9PudhAAAAAJ&hl=ru&authuser=1 (h-індекс 5)
Посилання на ORCID:orcid.org/0000-0002-9381-1229
Наукові інтереси:Емоційний інтелект, Інвестиційний менеджмент, Інноваційний менеджмент, Фінансовий менеджмент
Дисципліни:«Управління інноваціями», «Фінансовий менеджмент», «Основи підприємництва», «Інвестиційний менеджмент», «Аналіз господарської діяльності підприємств», «Управління якістю та змінами», «Лідерство», «Бізнес комунікації», «Інноваційний менеджмент» та інші (понад 20).
Найбільш вагомі публікації:Федорова Ю. Проблеми підготовки керівників у сфері публічного управління та адміністрування в умовах цифрової економіки [Електронний ресурс] / Федорова Ю., Бабенко К., Малихіна Я., Ярмош О., Малихіна В. // Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи». Збірник «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» — 2019 — Том 1, № 3 (30) — С.501-509. — Фахове видання Включено до наукометричної бази WoS
ISSN: 2306-4994; e-ISSN: 2310-8770 Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/view/179926
Бабенко К.Є. Інноваційно-інвестиційний розвиток промисловості України [Електронний ресурс] / К.Є.Бабенко, О.В.Ярмош, Я.А.Малихіна, Ю.В.Федорова // Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи». Збірник «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» — 2019 — Том 1, №28, С.234-244. Фахове видання Включено до наукометричної бази WoS. ISSN: 2306-4994; e-ISSN: 2310-8770 Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/view/161941
Федорова Ю.В. Інноваційні підходи до формування компетентності керівників у сфері публічного управління та адміністрування [Електронний ресурс] / Ю.В.Федорова, Б.Ю. Юхнов // Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління» — 2020 — Том 31 (70), №1, С.185-189. Включено до наукометричної бази Index Copernicus. Режим доступу: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/archive
Федорова Ю.В. Емоційний капітал менеджера як джерело доходів підприємства [Електронний ресурс] / Ю.В.Федорова // Науковий погляд: економіка та управління — 2020 — 2 (68), С.164-170. Включено до наукометричної бази Index Copernicus. Режим доступу: http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2020/2_68_2020/31.pdf
Федорова Ю.В. Інноваційні кадрові технології в публічному управлінні [Електронний ресурс] / Ю.В.Федорова // Інфраструктура ринку. — 2019. — № 36. С. 308-313. Включено до наукометричної бази Index Copernicus. Режим доступу: http://www. http://www.market-infr.od.ua/uk/36-2019
Федорова Ю.В. Емоційний інтелект у бізнесі: інструменти та методи розвитку [Електронний ресурс] / Ю.В.Федорова // Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» -2019 — Випуск 6 (12). DOI https://doi.org/10.33296/2707-0654-6(12)-01.
Федорова Ю.В. Досвід становлення промислово-фінансових груп в Україні: аналіз помилок. [Електронний ресурс] / Ю.В.Федорова // Економічні студії, Львів — 2019.- № 1 (23). — С. 92-96.
Включено до наукометричної бази Наукова Електронна Бібліотека (РІНЦ), Index Copernicus. ISSN: 2311-9306. Режим доступу: http://www.lef.lviv.ua/files/archive/journal/2018/
Федорова Ю.В. Становлення інтегрованих структур в економічній системі Україні. [Електронний ресурс] / Ю.В.Федорова, К.Є.Бабенко // Приазовський економічний вісник, Запоріжжя. — 2019. — №2(13). – С. 37-40. Фахове видання. ISSN (Online): 2522-4263 Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/archives
Федорова Ю.В. Неефективність експорту продукції гірничо-збагачувальних комбінатів України. [Електронний ресурс] / Ю.В.Федорова // ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля. — 2018. — № 7 (248). — С102-106. Фахове видання. Включено до наукометричної бази Index Copernicus International (ICV 2017: 48.35). ISSN 1998-7927 Режим доступу:http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream /123456789/2521/1/%D0%92i%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%207_%28248%29.pdf
Федорова Ю.В. Рецесія неоліберальної глобалізації як зовнішній виклик національній інноваційній політиці [Електронний ресурс] / Ю.В.Федорова // Електронне наукове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія Економіка. – 2018, — №5(10) Фахове видання. Включено до наукометричної бази Google Scholar. Режим доступу: http://am.eor.by/index.php/gallery/129-vipusk-5-10-2018

Юхнов Борис Юрійович

Посада:доцент
Освіта, кваліфікація:Харківський державний університет; економіст, викладач політичної економії
Науковий ступінь:Кандидат економічних наук
Вчене звання:доцент
Посилання на Google Академія — Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=4LHicnQAAAAJ&hl=uk;
Посилання на ORCID:https://orcid.org/0000-0002-8463-1744
Наукові інтереси:Економічна теорія, компанії з робочою акціонерною власністю, державно-приватне партнерство
Дисципліни:Економічна теорія, Макро- і мікроекономіка, Історія управлінської думки
Найбільш вагомі публікації1. O. Mnykh , O. Dikan , B. Yukhnov, L. Kvasova,  M.Shkvaryluk. The role of personnel motivation in the risk management system of energy companies with employee stock ownership. 8th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science, 21-22 October 2020, Ivano-Frankivsk, Ukraine. (Scopus). https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/628/1  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221963812&eid=2-s2.0-85100766395 2. Островський І.А., Юхнов Б.Ю. Міжнародний досвід управління ризиками під час реалізації місцевих інвестиційних проектів. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І.Вернадського. Серія: Економіка і управління». Том 31 (70), №2, 2020. Частина1. С.27-31. http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/  Index Copernicus International https://indexcopernicus.com/index.php/ru/ DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-2-5 http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_2/31_70_2_1/7.pdf 3. Островський І.А., Юхнов Б.Ю. Міжнародний досвід фінансового забезпечення місцевих інвестиційних проектів. Науково-техн. збірник «Комунальне господарство міст» (Наукове фахове видання категорії «Б»). Том 5. № 158 (2020): Серія: Екон. Науки. С.79 – 84. DOI 10.33042/2522-1809-2020-5-158-79-84 file:///C:/Users/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81/Downloads/5664-Article%20Text-11957-1-10-20201011.pdf 4. Юхнов Б.Ю., Корсаков Д.О. Аналіз та шляхи розв’язання суперечностей мотивації персоналу компаній з робочою акціонерною власністю. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка, 8(16). 2020. (0,6д.а.). https://doi.org/10.33296/2707-0654-8 (16)-11 5. Островський І.А., Юхнов Б.Ю. Світові тренди розвитку системи професійної освіти: міжнародні порівняння і реалії України. Ефективна економіка. 2019. № 10. URL:http://www.economy.nayka.com.ua ( Index Copernicus). 6. 1. Юхнов Б.Ю., Яшинов О.Л. Ринок послуг сфери культури як об’єкт маркетингового аналізу [Електронний ресурс] / Б.Ю.Юхнов, О.Л.Яшинов // Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка. – 2018. – № 5 (10). («Бібліометрика української науки» та Google Scholar). – Режим доступу до журналу: http://am.eor.by/

Сластяникова Анжеліка Ігорівна

Посада:Старший викладач кафедри економіки та менеджменту
Освіта, кваліфікація:Харківський державний економічний університет 2009 р., спеціальність фінанси.
Кандидат економічних наук, спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2015 р.
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Наукове звання:старший викладач
Посилання на Google Академія — Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?user=wqh2-8IAAAAJ&hl=ru
Посилання на ORCID:0000-0003-2552-2131
Наукові інтереси:Ресурсний потенціал, керовано-організаційний розвиток
Дисципліни:Управління проєктами, Створення власного бізнесу, Глобальна економіка
Найбільш вагомі публікації:Прохорова В. В. Критичний огляд методичних підходів до оцінки ресурсного потенціалу промислових підприємств в сучасних економічних умовах / В. В. Прохорова, А. І. Сластяникова // Экономика и управление. – 2012. – № 6. – С. 22–27.
Сластяникова А. І. Ресурсний потенціал промислового підприємства: теоретичний аспект / А. І. Сластяникова // Вісник економіки транспорту і промисловості : (зб. наук.-практ. ст.) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Х., 2012. – Вип. 40. – С. 196–199.
Прохорова В. В. Оцінка ефективності управління ресурсним потенціалом керовано- організаційного розвитку підприємств / В. В. Прохорова, А. І. Сластяникова // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Сер. Економіка. – Донецьк, 2013. – Т. 14, вип. 271: Стратегія інституційного розвитку соціально орієнтованої економіки України. – С. 517–522.
Сластяникова А. І. Визначення рівня ресурсного потенціалу керовано-організаційного розвитку підприємства / А. І. Сластяникова // Вісник економіки транспорту і промисловості : (зб. наук.-практ. ст.) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Х., 2013. – Вип. 44. – С. 179–184.
Сластяникова А. І. Формування стратегічних орієнтирів фінансування ресурсного потенціалу керовано-організаційного розвитку підприємства / А. І. Сластяникова // Экономика и управление. – 2013. – № 6. – С. 144–150.
Сластяникова А. І. Модель впливу факторів ресурсного потенціалу на взаємозв’язок результатів і чинників виробництва підприємств машинобудування / А. І. Сластяникова // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т. – К., 2013. – Вип. 46. – С. 103–110.
Сластяникова А. І. Концептуальні засади управління ресурсним потенціалом керовано-організаційного розвитку підприємств машинобудування / А. І. Сластяникова // Вісник економіки транспорту і промисловості : (зб. наук.-практ. ст.) / Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Х., 2014. – Вип. 45. – С. 203–207.
Сластяникова А. І. Теоретичні основи управління ресурсним потенціалом керовано-організаційного розвитку підприємства / А. І. Сластяникова // Экономика и управление. – 2014. – № 1. – С. 138–143.
Сластяникова А. І. Механізм формування ресурсного потенціалу керовано-організаційного розвитку підприємства: стратегічний та тактичний аспекти / А. І. Сластяникова // Бізнес-інформ. – 2014. – № 2. – С. 386–391.
Сластяникова А. І. Управління ресурсним потенціалом керовано-організаційного розвитку підприємства: аналітичний аспект / А. І. Сластяникова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер. Технічний прогрес і ефективність виробництва: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «ХПІ». – Х., 2013. – № 67 (1040). – С. 170–179.

Васильєва Марія Олександрівна

Посада:Асистент
Освіта, кваліфікація:Вища
УІПА, 2008, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – магістр з менеджменту організацій
УІПА, 2013, спеціальність «Управління навчальним закладом», кваліфікація – керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)
Науковий ступінь:
Наукове звання:
Посилання на Google Академія — Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=s16rh_4AAAAJ&hl=ru
Посилання на ORCID:https://orcid.org/0000-0001-9119-2746
Наукові інтереси:Менеджмент, управління персоналом, економічна теорія
Дисципліни:Економіка, Економічна теорія
Найбільш вагомі публікації:1) Взаємозв’язок кадрової політики і стратегії розвитку машинобудівного підприємства / М. О. Вихристюк, В. Г. Мамченко // Машинобудування: зб. наук. пр. / Укр. інж-пед. акад. – Харків: УІПА. – 2010. — № 6. – С. 189-197.
2) Використання соціоніки для вдосконалення системи нематеріальної мотивації персоналу підприємств машинобудівної галузі / М. О. Вихристюк, Б.Ю. Юхнов // Машинобудування: зб. наук. пр. / Укр. інж-пед. акад. – Харків: УІПА. – 2011. — № 7-8. – С. 235-245.
3) Використання комп’ютерних технологій у виховній роботі як важлива складова підвищення якості освіти/ М. О. Вихристюк//Якість технологій та освіти: збірник наук. пр./ Укр. інж.-пед. акад.. — Х.: [б. в.], 2013. — Вип. 3. — С. 87-90
4) Роль та значення куратора в організації виховної роботи у вищій школі / М. О. Васильєва // УІПА, Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 42-43 – 2014.
5) Васильєва М.О. Проблеми фінансового планування як одного з елементів фінансового менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / М.О. Васильєва // Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка. 2018. — № 4(8). – Режим доступу до журналу: http://am.eor.by
6) Васильєва М.О. Робота з молодими фахівцями як важливий напрям сучасного кадрового менеджменту [Електронний ресурс] / М.О. Васильєва // Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка. 2018. — № 5(10). – Режим доступу до статті: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/84

Янчак Юлія Олексіївна, старший лаборант

EnglishRussianUkrainian