073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент».

Термін навчання: 1 рік 10 місяців.

Наявність місць державного бюджету.

Вартість контракту – 17000 грн. на рік або 1700 грн. на місяць

Ліцензійний обсяг – 30.

Вимоги при вступі (НМТ(або ЗНО) + мотиваційний лист):

НМТ 2022-2023ЗНО 2020-2021
1. Українська мова
2. Математика
3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія
1. Українська мова (Українська мова і література)
2. Математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» орієнтується:

  • на підготовку молодших бакалаврів менеджменту, враховуючи вимоги ринку праці, ініціативних та здатних швидко пристосовуватись до сучасного бізнес-середовища;
  • на сучасні наукові дослідження в галузі менеджменту, сутності організації та взаємозв’язку її внутрішніх елементів та зовнішнього середовища, системи методів управління, змісту процесів та технології управління, здійснення мотивування та контролю; організації взаємодії та повноважень, інформаційного забезпечення процесу управління.;
  • на сучасні дослідження в сфері управління господарюючими суб’єктами всіх форм власності; враховує специфіку роботи організацій, у сучасних умовах, орієнтує на актуальні напрями діяльності, в рамках яких здобувач вищої освіти визначає професійну та наукову кар’єру; базується на загальновідомих наукових і практичних результатах, із врахуванням сучасних концепцій управління

Мета освітньої програми – підготовка молодших бакалаврів менеджменту, які володіють сучасним управлінським та економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної управлінської діяльності

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні.

Відповідно до Державного класифікатора посад і професій випускники придатні до працевлаштування за професіями:

3423 Організатор з персоналу..

3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, організації).

3436.2 Помічник керівника виробничого підрозділу.

3436.2 Помічник керівника іншого основного підрозділу.

3436.3 Помічник керівника малого підприємства без апарату управління.

Програмні компетентності
Інтегральна компетентністьЗдатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в галузі управління та адміністрування, що передбачає застосування загальнонаукових методів  та класичних теорій управління.
Загальніи  компетентності (ЗК)ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК8. Навички використання інформаційних і  комунікаційних технологій.
ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК14. Здатність працювати у міжнародному контексті.
ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Спеціальні компетентності (СК)                  СК1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.
СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.
СК3. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.
СК4. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.
СК5. Здатність використовувати  прийоми та методи самоменеджменту.
СК6. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.
СК7. Здатність оцінювати типові виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.
СК8. Здатність підтримувати ефективні комунікації в процесі управління.
СК9. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.
СК10. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.
СК11. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.
Програмні результати навчання
Програмні результати навчання (ПРН)ПРН1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ПРН2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
ПРН3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
ПРН4. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
ПРН5. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
ПРН6. Виявляти навички організаційного проектування.
ПРН7. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
ПРН8. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
ПРН9.Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.
ПРН10. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.
ПРН11. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
ПРН12. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.
ПРН13. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
ПРН14. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
ПРН15. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.

Гарант освітньої програми:
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту Обидєннова Тетяна Сергіївна.
Запитання щодо вступу можна надіслати на електронну пошту кафедри: ekon@uipa.edu.ua
EnglishRussianUkrainian