Кір’ян Олена Іванівна

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - изображение_2023-05-10_231114606.png
Посада:Доцент кафедри економіки та менеджменту
Освіта, кваліфікація:Вища, Спеціальність 1: Економіка та управління у машинобудуванні (1992)
кваліфікація: інженер-економіст
Спеціальність 2: Психолог (2023)
ОПП: Практична психологія
Науковий ступінь:Кандидат економічних наук
Наукове звання:Доцент
Посилання на Google Академія — Google ScholarGoogle Scholar
Посилання на ORCID:https://orcid.org/0000-0002-1357-0497
Наукові інтереси:Персонал, поведінка людини, тайм-менеджмент, психологія, організація та оптимізація виробничої та управлінської діяльності, підприємництво, антикризове управління, адміністрування
Дисципліни:Методи прийняття управлінських рішень, Корпоративне управління, Управління персоналом, Державне та регіональне управління, Публiчна полiтика та врядування, Стратегiчнi напрями розвитку електронного врядування
Найбільш вагомі публікації:Фахові видання:
1. Кір’ян О., Кононенко Я., Гайдаш М. Стратегічний зміст оцінки суб’єктом доцільності організації туристичного бізнесу. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка. 2023. Том 17 № 34. URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/608 DOI https://doi.org/10.33296/2707-0654-17(34)-04
2. Кір’ян О., Золочевський О., Іщенко В. Види організації бізнес-процесів суб’єктів господарювання. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка. 2023. Том 15 № 30. https://doi.org/10.33296/2707-0654-15(30)-11
3. Кір’ян О., Гайдаш М., Карлов Г. Роль керівника в процесі прийняття управлінського рішення. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка. 2022. Том 14 № 28. https://doi.org/10.33296/2707-0654-14(28)-13
4. Кір’ян О., Кононенко Я., Торяник Д. Інформаційна складова економічної безпеки організації. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022 № 3. С.79-84. https://doi.org/10.32782/dees.3-14
5. Кір’ян О. Підготовка персоналу до надзвичайних ситуацій як елемент економічної безпеки // Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Економіка» Випуск 13 (26), 2022 https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/446/386
6. Кір’ян О., Корсаков, Д. Подолання супротиву змінам працівників сфери обслуговування // Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Економіка» Випуск 12 (24), 2021 https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/427
7. Кір’ян О. І., Шаровкіна М.О., Шигімага О.Р. Вплив розвитку кадрового забезпечення на антикризовий розвиток організації // Інтелект ХХІ. № 6. Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 47-50. – URL: http://intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_6/10.pdf
8. Кір’ян О. І., Гайворонська С.Ю., Голуб О.І. Особливості оптимізації ресурсного забезпечення сучасної організації сфери послуг // Причорноморські економічні студії. Випуск 60. Частина 1. Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 87-91 (140 с.) – URL: http://bses.in.ua/journals/2020/60_1_2020/16.pdf
9. Формування іміджу організації як джерела її стійкості та прибутковості/ О. І. Кір’ян //Інвестиції: практика та досвід. Серпень 2020. № 15-16. С. 75-80  URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7126&i=12
10. Кір’ян, О., & Логвінова, О. (2020). Місце технологій в роботі управлінського персоналу підприємств. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка, 9 (18). – URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/320
11. Кір’ян О. І. Особливості підготовки сучасних працівників сфери обслуговування / О. І. Кір’ян // Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика». — 2019. — Випуск 6(12) – URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/127
12 Місце персоналу у формуванні ефективної системи антикризового управління/ О. І. Кір’ян //Economics and Law (Економіка та право). 2019. № 3 (54).  С. 89-96. URL: http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/951/909
Іноземні видання
1. Кір’ян О.І., Лобанов А.М. Державне мислення кожного працівника як елемент ефективної реалізації циркулярної економіки // Modern engineering and innovative technologies. Issue 18 / Part 3. December 2021. Published by: Sergeieva&Co – Karlsruhe, Germany. С.77-82 https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit18-03/meit18-03
2. Кір’ян О.І. Компетентності HR-менеджера — сучасні потреби // Modern engineering and innovative technologies Т.4 № 13. 2020. С.9-16. https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit13-04/meit13-04
3. Кір’ян О., Дюженко М., Замора С. Відмінності формування соціальної відповідальності колективів в специфічних організаціях // SWorldJournal, 2020, р.84-89. https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/article/view/swj06-03-050
Матеріали міжнародних конференцій:
1. Кір’ян О. Клієнт-орієнтований підхід – підтримка інклюзивного змісту соціально-орієнтованої економіки. Управління розвитком економічного середовища в умовах глобальних трансформацій : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 23-25 травня 2023 року) : УІПА. 2023. С. 106-108 (415 с.)
2. О. І. Психологічна готовність і здатність до підприємництва. «Світ наукових досліджень. Випуск 17: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 16-17 березня 2023 р.). редкол. : О. Патряк та ін. ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. С. 109-111 (318 с.)
3. Кір’ян О.І., Іщенко В.О. Інклюзивна корпоративна культура як джерело інклюзивного економічного зростання // VI МНПК «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму» 24-25 листопада 2022 року м. Кам’янець-Подільський. С. 60-62
4. Кір’ян О.І., П`ятодверний М. А. Проблеми інклюзивного виробничого середовища // VI МНПК «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму» 24-25 листопада 2022 року м. Кам’янець-Подільський. С.65-67
5. Кір’ян О.І. Протидія очікуваним загрозам в адміністративному управлінні ОТГ Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2021 року). К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2021. С.431-434. https://files.duit.edu.ua/uploads/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82/3_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%90/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%A1onference/management-and-administration-in-conditions-of-hybrid-threats-to-national-security-07-12-2021.pdf
6. Кір’ян О.І. Перспективні напрямки інвестування організації в персонал для забезпечення сталості та розвитку // Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та практичний аспекти: Збірник тез за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково — практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (25 – 26 листопада 2021 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2021. C. 208-210
EnglishRussianUkrainian