015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 015.16 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ПОСЛУГ)»

Останнім часом Україна все більше підтверджує курс до вступу в Європейський Союз. У такому контексті виникає нагальна необхідність в інтеграції до європейского ринку праці, який потребує кваліфікованих спеціалістів у галузі професійної освіти та у сфері послуг.  У звязку з цим спеціальність «Професійна освіта (Сфера обслуговування) стає однією з найперспективніших спеціальностей.

Студенти спеціальності одержують глибокі знання теорії і практики прийняття управлінських рішень, особливостей управління підприємствами різних напрямів діяльності, формування оптимального асортименту продукції та послуг,  управління персоналом підприємства, прийняття управлінських рішень, управління конкурентоспроможністю продукції та послуг організації, знання прав споживачів, знання соціального захисту працівників, здатність до організації управлінської праці.

Мета освітньої програми – підготовка прогресивних фахівців, здатних:

 • розробляти тактичні та оперативні плани поточної діяльності підприємств сфери обслуговування;
 • планувати розвиток підприємств сфери послуг та їх конкурентоспроможність;
 • розробляти проект бізнес-плану;
 • поєднувати усі види ресурсів, організовувати колективну працю з метою досягнення поставлених цілей;
 • організовувати операційно-календарне планування та регулювати діяльність підприємства сфери обслуговування та його підрозділів;
 • організовувати раціональне використання трудових ресурсів;
 • проектувати технологічний процес надання послуг;
 • застосовувати інноваційні інформаційні технології у роботі підприємств;
 • оперативно контролювати якість послуг;
 • контролювати охорону праці та техніку безпеки;
 • використовувати ефективні системи мотивації та оплати праці.

Особливостями даної освітньої програми є її інтегрований характер, що проявляється в органічному поєднанні загально-теоретичної та фахової підготовки із практичною спрямованістю навчання у сфері послуг.  Дана спеціальність є подвійною: випускники мають право займати посади  в галузі освіти і в галузі сфери послуг. Це значно підвищує успіх випускників на ринку праці. Цикл професійної та практичної підготовки забезпечує можливість успішної роботи в галузі Освіта/Педагогіка за спорідненими спеціальностями.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

Іноземна мова
Інформаційні системи і технології в управлінні
Теорія організації
Основи менеджменту і адміністрування
Психологія
Теоретико-правові основи освіти
Філософсько-українознавчі студії
Вища та прикладна математика
Економічна теорія
Українська мова (за професійнимспрямуванням) 
Управління інноваціями на підприємствах сфери послуг
Управління витратами підприємств сферипослуг
Комунікативна культура
Освітні теорії та методології у педагогічнійдіяльності
Основи підприємницької діяльності
Правове регулювання господарської діяльності
Менеджмент
Самоменеджмент
Теоретико-прикладні основи права
Основи освітнього менеджменту
Професійна педагогіка
Командоутворення й технології командної роботи
Методика професійного навчання
Основи інженерно-педагогічної творчості
Етика педагогічної діяльності  

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ:

 • Потужний міжнародний фокус та формування навичок спілкування в кроскультурному середовищі (навчання в групах разом з іноземними студентами, English Speaking Club; міжнародна студентська мобільність за програмами Erasmus+; численні лекції представників зарубіжних університетів-партнерів).
 • Підготовка сучасних фахівців з гнучким мисленням, здатних оцінювати та вчасно реагувати на потреби клієнтів та виклики бізнесу у сфері послуг.
 • Академічна свобода здобувачів.
 • Надання випускникам широкого кола сфер працевлаштування, на основі постійного аналізу ринку праці та формування відповідних економічних знань і навичок, які високо цінуються майбутніми роботодавцями.
 • Навчально-матеріальна база європейського рівня (спеціалізовані лабораторії, комп’ютерні класи, бібліотека, інноваційний освітній хаб).
 • Можливість спілкуватись з фахівцями-практиками, обмінюватись досвідом, бути в курсі сучасних запитів ринку праці та відповідати їм.
 • Можливість організувати власну фірму, поєднуючи (при необхідності) більшість керівних функцій.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (ПОСАДИ)

Згідно Національного класифікатора України «Класифікатор професій» (ДК 003:2010) випускники мають право займати посади наступних фахівців:

В галузі освіти:

Основні первинні посади випускників:

 • викладач загально-професійних та професійно-практичних дисциплін в професійних навчальних закладах сфери послуг;
 • викладач профільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах сфери послуг.

В галузі сфери послуг:

 • керівник або заступник керівника функціональних підрозділів організації в сфері послуг (торгівельна, транспортна, готельно-ресторанний бізнес, банківська сфера, інформаційні послуги та ін.)
 • керівник підприємства, фірми та організації сфери послуг;
 • керівник, фахівець фінансового, бухгалтерського, економічного, планового підрозділу;
 • керівник, фахівець кадрового підрозділу;
 • фахівець-аналітик, логіст;
 • менеджер з питань комерційної діяльності, маркетолог;
 • фахівець з організації та раціоналізації виробництва;
 • адміністратор та ін.

Гарант освітньої програми:
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту Федорова Юлія Володимирівна.
Запитання щодо вступу можна надіслати на електронну пошту кафедри: ekon@uipa.edu.ua

EnglishRussianUkrainian