Дяченко Катерина Сергіївна

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - Дяченко-КС-925x1024.jpg
Посада:доцент
Освіта, кваліфікація:закінчила у 2011 р. Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, кваліфікація — магістр з фінансів
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Наукове звання:доцент
Посилання на Google Академія — Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=5e2yuAoAAAAJ&hl=uk
Посилання на ORCID:0000-0003-0164-6156
Наукові інтереси:Забезпечення та підвищення економічної безпеки підприємств з урахуванням їх галузевої специфіки, антикризове управління підприємством
Дисципліни:Бізнес-інжиніринг, Економічна безпека підприємства, Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємств, Науковi дослiдження та форсайт в публiчному управлiннi, Технології антикризового управління, Тренінг з основ академічної доброчесності, Управління інноваціями та якістю, Управління ризиками підприємства
Найбільш вагомі публікації:Публікації, що входять до НМБД (Web of Science):
1. Diachenko K. Methods of Regulating Migration Processes in EU Countries / K. Diachenko [etc] // International Journal of Computer Science and Network Security. – 2021. – VOL. 21. – № 3. – Р. 257-265. – Also available: https://koreascience.kr/article/JAKO202121055593988.pdf. (Web of Science).
2. Diachenko K. Financial regulation of social development in Ukraine / K. Diachenko [etc] // Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. – 2021. – Т. 6. – № 41. – Р. 182-190. – Also available: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3595.
Фахові видання:
1. Diachenko K. The IT Industry as a Driver of the Strategic Development of Ukraine’s Economy in the Context of Digital Transformation / V. Prokhorova, K. Diachenko, A. Babichev // The Problems of Economy. – 2023. – № 1. P. 65-73. – Also available: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2023-1_0-pages-65_73.pdf.
2. Дяченко К. С. Економічна безпека підприємств України в умовах дестабілізаційного розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Прохорова, А. С. Крутова, К. С. Дяченко // Адаптивне управління: теорія і практика : сер. Економіка. 2022. – № 14 (28). – Режим доступу: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/490.
3. Дяченко К. С. Аспекти проблеми генезису передбачення як функції управління в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Н. В. Якименко-Терещенко, Р. Ф. Смоловик, К. С. Дяченко // Приазовський економічний вісник : електрон. наук. журн. – 2020. – Вип. 3 (20). С. 148-151. – Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/3_20_ukr/28.pdf.
4. Дяченко К. С. Методичні підходи до оцінювання фінансово-майнового стану бізнес-структури [електронний ресурс] / К. С. Дяченко, А. Ю. Хорєва // Ефективна економіка. – 2020. – № 11. – Також доступно: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8369.
5. Дяченко К. С. Система економічної безпеки діяльності будівельних підприємств у розрізі її функціональних складових / К. С. Дяченко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2019. – № 1 (22). – С. 45-59. – Також доступно: http://ppb.khadi.kharkov.ua/article/viewFile/177626/177473.
Монографії
1. Обліково-аналітичне забезпечення оцінки фінансової стійкості підприємств торгівлі: монографія / І. В. Нагорна, С. В. Кузнецова, Т. В. Польова та інші. – Харків : Видавництво Іванченко І. С., 2020. – С. 6-12. – Також доступно: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50944.
2. Diachenko K. S. Complex approach to the organization system of economic security of social and economic systems of the building industry. Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін: монографія / за заг. ред. Л. Л. Калініченко. Харків: ФОП Панов А. М., 2019. С. 80-93. – Також доступно: http://econ2016.krasalex.com/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84.-2019-%D0%98%D0%97%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC.pdf.
Іноземні видання
1. Дяченко К. С. Методичні підходи до оцінювання виробничого потенціалу бізнес-структури / К. С. Дяченко. Theoretical Foundations in Economics and Management: collective monograph. – International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 363 р. Р. 143-150. – Також доступно: https://isg-konf.com/theoretical-foundations-in-economics-and-management-2/.
2. The approach to the modeling of the financial component system of economic security of construction enterprises / K. S. Diachenko, N. V. Yakimenko-Tereschenko, N. M. Poberezhna. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects. Issue 2» – Prague: Nemoros s.r.o, Czech Republic, 2020. – Р. 183-191. – Також доступно: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-menedzhmentu/monograf5compressed1-1-239.pdf.
3. Diachenko K. Approaches to economic security assessment activities of construction enterprises / K. Diachenko // Acta Moraviae: Odborný časopis pro ekonomii, management a informatiku Evropského polytechnického institutu, s.r.o. Kunovice, Czech Republic. – 2020. – № 1. – P. 26-35.
Підручники
1. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. Н. В. Якименко-Терещенко. – Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2018. – 451 с. – С. 409-428. – Також доступно: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21FMT=
JwU_B&S21ALL=%28%3C.%3EI%3D%21NBUV$%3C.%3E%29%2A%28%3C.%3EU%3D%D0%
A3010.35%20%D1%8F73-%3C.%3E%29&Z21ID=&S21SRW=dz&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20.
EnglishRussianUkrainian