Чемчикаленко Руслан Анатолійович

Посададоцент кафедри економіки та менеджменту
Освіта, кваліфікація:У 2002 році закінчив Харківський державний економічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація — магістр з економіки підприємства
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Вчене звання:доцент
Посилання на Google Академія — Google ScholarGoogle Scholar
Посилання на ORCID:https://orcid.org/0000-0003-1064-0864
Наукові інтереси:Фінансовий і бізнес-аналіз, економіка бізнесу (підприємства), інвестиційно-інноваційна діяльність, діджиталізація та управлінські інформаційні системи, фінанси та фінансовий менеджмент, євроінтеграційна діяльність України, інформаційна безпека
Дисципліни:Основи прийняття управлінських рішень, Міжнародна економіка
Найбільш вагомі публікації:Фахові видання
1. Прохорова В., Чемчикаленко Р., Пікула Г. Управління бізнесом як домінанта розвитку економіки України в трендах євроінтеграції. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Економіка». 2023. Випуск 15(30). URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/535/455
2. Чемчикаленко Р. А., Проценко А. В. Управління оборотним капіталом підприємства в сучасних реаліях вітчизняної економіки. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Економіка». 2022. Випуск 14(28). URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/download/483/419
3. Чемчикаленко Р. А. Аналіз можливості фінансування діяльності малого та мікробізнесу Харківської області шляхом залучення міжнародного фінансового капіталу. Економіка та суспільство. 2021. № 32. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/791  DOI: 10.32782/2524-0072/2021-32-44
4. Nasibova O. V., Lyashko D. Yu., Chemchykalenko R. A., Shelest O. L., Diachenko K. S. Financial regulation of social development in Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. Т. 6. № 41. С. 182–190. URL: https://www.researchgate.net/publication/358011561_FINANCIAL_REGULATION_OF_SOCIAL_DEVELOPMENT_IN_UKRAINE#fullTextFileContent DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251430 (0,9 друк. арк.) (Web of Science)
5.Чемчикаленко Р. А., Коваль Е. В. Особливості формування оптимальної структури капіталу підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Випуск № 22. С. 855-859. URL: http://global-national.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/4013-chemchikalenko-r-a-koval-e-v-osoblivosti-formuvannya-optimalnoji-strukturi-kapitalu-pidpriemstva
6. Чемчикаленко Р. А., Гордієнко А. О. Оцінка стану платоспроможності вітчизняних підприємств. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. №5(10). С. 126-131. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/10_2017/19.pdf
7. Дзьобань О. П., Панфілов О. Ю., Чемчикаленко Р. А. Методологічний контекст дослідження проблеми інформаційної безпеки. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2014. № 2. С. 171-180. URL: http://zt.knute.edu.ua/files/2014/2(73)/uazt_2014_2_28.pdf
8. Афанасьєв М. В., Чемчикаленко Р. А. Реалізація інновацій на ранніх стадіях процесу – вирішення проблеми відбору їх розробників. Економіка транспортного комплексу: зб. наук. пр. Х.: ХНАДУ, 2004. Вип. 7. С. 46-53.  
Інші видання
1. Чемчикаленко Р.А., Шелест О.Л. Перспективи використання штучного інтелекту в бізнес-аналітиці // Управління розвитком економічного середовища в умовах глобальних трансформацій : кол. мон. за заг. ред., д.е.н., проф. Прохорової В. В.  Х.: Видавництво Іванченка І. С., 2023. 419 с., С. 394-409. ISBN 978-617-8059-92-7 https://is.gd/D9KHaw
2. Dubrovina N., Chemchykalenko R., Nestorenko T. Decision-making processes’ modelling for pricing strategies reasoning. Journal of Modern Economic Research.  2022. №1. Р. 5-16.
3. Чемчикаленко Р., Дубровіна В., Гребенюк Н. Моделі управління показниками банку для забезпечення необхідного рівня фінансової стійкості. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. 2020. № 12. Str. 219-228.
4. Чемчикаленко Р. А., Сергієнко К. А.  Оптимізація структури капіталу підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. Випуск 34. С. 298-303. URL:  https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/81146/1/Hrytsenko_article.pdf;jsessionid=5A4FD72E3BB59E0AC51D3D35CFFD330D
5. Чемчикаленко Р. А., Майборода О. В., Линьова А. С. Особливості оцінки та аналізу фінансової стійкості підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. Випуск 32. С. 379-385. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/32_2019_ukr/57.pdf
6. Рудика В. І., Чемчикаленко Р. А., Компанієць А. О. Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. Випуск 32.  С. 323-328. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/33_2019_ukr/49.pdf
7. Щербань О. Д., Чемчикаленко Р. А., Каліненко А. Л. Оцінка стану управління оборотним капіталом торгівельних підприємств. Інфраструктура ринку. 2019.  № 35. C. 440-445. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/35_2019_ukr/71.pdf
8. Чемчикаленко Р. А., Ігнатенко Р. Ю. Удосконалення системи управління заборгованістю підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. № 32. C. 386–392. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/32_2019_ukr/58.pdf
9. Великий Ю. М., Чемчикаленко Р. А., Віннік В. В. Удосконалення системи управління фінансовим станом підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. Випуск 31. С. 577-583. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/88.pdf
10. Великий Ю. М., Чемчикаленко Р. А., Хохолко К. О. Оцінка стану управління дебіторською та кредиторською заборгованостями на вітчизняних підприємствах. Економіка. Фінанси. Право. 2018. №6. С. 46-48. URL: http://efp.in.ua/public_html/uploads/journals/213/efp_06_2018.pdf
11. Чемчикаленко Р. А., Майборода О. В., Сокольченко В. І. Рентабельність діяльності вітчизняних підприємств: оцінка сучасного стану. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 23. С. 579-584. URL: http://global-national.in.ua/issue-23-2018/31-vipusk-23-cherven-2018/4164-chemchikalenko-r-a-majboroda-o-v-sokolchenko-v-i-rentabelnist-diyalnosti-vitchiznyanikh-pidpriemstv-otsinka-suchasnogo-stanu  
12. Чемчикаленко Р., Коваленко О. Концепція фінансової стійкості державних банків в умовах нестабільного економічного розвитку. Economic and social-focused issues of modern world : сonference proceedings of the 3nd International scientific conference (Bratislava, november 17 – 18, 2020). Bratislava : The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2020. С. 125-131.
13. Dubrovina N., Chemchykalenko R., Nestorenko D. Improving The Effectiveness Of The Sales Strategy Of The Pharmaceutical Company In International Markets. DIGITALIZATION AND INFORMATION SOCIETY. SELECTED ISSUES. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts University of Technology, Katowice Monograph 53, 2022. с. 402-415.  
14. Чемчикаленко Р. Шишкін Д., Несторенко Д. Принципи та стратегія ціноутворення у нову дигітальну епоху. Improving living standards in a globalized world: opportunities and challenges.  Монографія / Editors: T.Nestorenko, T. Pokusa. Opole, The Academy of Management and Administration in Opole, 2021. С. 313-321.  
15. Дубровіна В., Чемчикаленко Р. Дубровіна В., Санін С. Рівень розвитку потенціалу фармацевтичних компаній-лідерів на прикладі ринків окремих регіонів світу. National Health as  Determinant of Sustainable Development of Society. Монографія / Editors: N. Dubrovina, S. Filip. Bratislava, The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, VSEMVS, 2021. С. 733-746.  
16. Особливості здійснення фінансового аналізу діяльності суб’єктів господарювання в умовах трансформації фінансової звітності: навчальний посібник / Косарєва І.П. Сукрушева Г.О., Мирошник Ю.М., Полупан П.М. під загальною редакцією Чемчикаленка Р.А. Електронний посібник. Х : 2015 173 с.  
17. Чемчикаленко Р. А., Семенець А. О. , Янковська В. А., Топоркова І. В. Аналіз наукового потенціалу як передумови розвитку інноваційно-інвестиційної підсистеми Харківської області. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. Харків: НТУ «ХПІ». 2013. № 49 (1022). С. 153-170.
Майборода О. В., Майборода О. Є., Чемчикаленко Р. А. Середньострокове бюджетне планування в контексті бюджетного кодексу. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. Харків: НТУ «ХПІ». 2010. №59. С. 175-184.  
Чемчикаленко Р. А. Інвестиційні пріоритети розвитку підприємництва в Харківському регіоні. Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Випуск 131.Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. С. 153-158.
Чемчикаленко Р. А. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Економіка розвитку. 2002. № 3(23). С. 80 – 83. Мельник Н. П., Чемчикаленко Р. А. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку Харківського регіону. Вісник ХНУ. 2001. №502. С. 224 – 228.  
EnglishRussianUkrainian