Юхнов Борис Юрійович

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - Юхнов.jpg
Посада:доцент
Освіта, кваліфікація:Харківський державний університет; економіст, викладач політичної економії
Науковий ступінь:Кандидат економічних наук
Вчене звання:доцент
Посилання на Google Академія — Google ScholarGoogle Scholar
Посилання на ORCID:https://orcid.org/0000-0002-8463-1744
Наукові інтереси:Економічна теорія, компанії з робочою акціонерною власністю, державно-приватне партнерство
Дисципліни:Основи проектного менеджменту, Організація власного бізнесу, Макро і мікроекономіка, Проектний менеджмент, Економічний ризик та методи його вимірювання, Науковi дослiдження та форсайт в публiчному управлiннi, Управлінські інформаційні системи, Управлінський аналіз, Управління проектною діяльністю, Матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення системи управління проектами в професійній освіті, Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
Найбільш вагомі публікації1. O. Mnykh ,O. Dikan , B. Yukhnov, L. Kvasova,M.Shkvaryluk. The role of personnel motivation in the risk management system of energy companies with employee stock ownership. 8th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science, 21-22 October 2020, Ivano-Frankivsk, Ukraine. (Scopus). https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/628/1  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221963812&eid=2-s2.0-85100766395 2. Островський І.А., Юхнов Б.Ю. Міжнародний досвід управління ризиками під час реалізації місцевих інвестиційних проектів. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І.Вернадського. Серія: Економіка і управління». Том 31 (70), №2, 2020. Частина1. С.27-31. http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/  Index Copernicus International https://indexcopernicus.com/index.php/ru/ DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-2-5 http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_2/31_70_2_1/7.pdf 3. Островський І.А., Юхнов Б.Ю. Міжнародний досвід фінансового забезпечення місцевих інвестиційних проектів. Науково-техн. збірник «Комунальне господарство міст» (Наукове фахове видання категорії «Б»). Том 5. № 158 (2020): Серія: Екон. Науки. С.79 – 84. DOI 10.33042/2522-1809-2020-5-158-79-84 file:///C:/Users/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81/Downloads/5664-Article%20Text-11957-1-10-20201011.pdf 4. Юхнов Б.Ю., Корсаков Д.О. Аналіз та шляхи розв’язання суперечностей мотивації персоналу компаній з робочою акціонерною власністю. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка, 8(16). 2020. (0,6д.а.). https://doi.org/10.33296/2707-0654-8 (16)-11 5. Островський І.А., Юхнов Б.Ю. Світові тренди розвитку системи професійної освіти: міжнародні порівняння і реалії України. Ефективна економіка. 2019. № 10. URL:http://www.economy.nayka.com.ua ( Index Copernicus). 6. 1. Юхнов Б.Ю., Яшинов О.Л. Ринок послуг сфери культури як об’єкт маркетингового аналізу [Електронний ресурс] / Б.Ю.Юхнов, О.Л.Яшинов // Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка. – 2018. – № 5 (10). («Бібліометрика української науки» та Google Scholar). – Режим доступу до журналу: http://am.eor.by/
EnglishRussianUkrainian